REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

1. Serwis ma charakter informacyjno-edukacyjny i zawiera dane o Administratorze.
2. Administratorem Serwisu jest Feno sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-728, ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS za nr KRS 0000364648, NIP: 844-233-39-90, Regon 20038528. 
3. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez formę pisemną – na adres wskazany powyżej lub elektroniczną − na adres e-mail: kontakt@feno.pl
4. „Użytkownik”- osoba fizyczna, lekarz – posiadający aktualne prawo do wykonywania zawodu i wpisany do rejestru prowadzonego przez właściwą okręgową radę lekarską.
5. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, określającym zasady jego funkcjonowania. Regulamin określa w szczególności zasady świadczenia oraz korzystania z usług dostępnych w Serwisie, prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora, a także zasady ochrony danych osobowych Użytkowników. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn, w tym z przyczyn technicznych Użytkownik nie jest w stanie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, winien jest skontaktować się z Administratorem, kierując wiadomość na adres email Administratora w celu uzyskania treści Regulaminu. 
6. Korzystanie z Serwisu odbywa się na podstawie i zgodnie z niniejszym Regulaminem. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zostaje zawarta, z zastrzeżeniem usług wymagających dokonania innych formalności opisanych poprzez funkcjonalności Serwisu, po przystąpieniu przez Użytkownika do korzystania z Serwisu.
7. Dla niektórych usług w Serwisie może zostać stworzony odrębny regulamin. 
8. Do efektywnego korzystania z Serwisu niezbędne są:
a) sprzęt umożliwiający połączenie z siecią www, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zasobów Serwisu;
b) połączenie do Internetu; 
c) dostęp do skrzynki pocztowej e-mail umożliwiającej wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail; 
9. Administrator może nie dopuścić do korzystania z Serwisu Użytkownika wykorzystującego w tym celu sprzęt zakłócający działanie Serwisu lub uniemożliwiający lub utrudniający korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników lub zarządzanie nim przez Administratora.
10. Użytkownik, jak również każda inna osoba, niebędąca właściwym adresatem wiadomości, do której omyłkowo skierowano korespondencję, zobowiązana jest do natychmiastowego powiadomienia Administratora o tym fakcie oraz odesłania dokumentu lub usunięcia/zniszczenia wiadomości e-mail oraz ich kopii i zapisów na wszelkich nośnikach. 11. Użytkownik zobowiązany jest do:
a) przestrzegania Regulaminu 
b) nienaruszania praw autorskich, praw pokrewnych, dóbr osobistych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych jak i innych praw na dobrach niematerialnych Administratora i osób trzecich, 
c) powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji gdy powyższe czynności są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu, 
d) niedostarczanie treści o charakterze bezprawnym; e) powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Serwisu innych Użytkowników lub Administratorowi.
12. Użytkownik ma prawo do wzięcia udziału w płatnych badaniach internetowych i innych działaniach prowadzonych przez Administratora. 
13. Jakiekolwiek informacje dotyczące produktów zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być traktowane jako porada medyczna. 
14. Administrator dołoży należytej staranności w celu zapewnienia jak najwyższej jakości Usług i bezawaryjnego funkcjonowania Serwisu. 
15. Administrator zastrzega, iż dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest prowadzenie, od czasu do czasu, napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Serwisu lub jego elementów. Administrator uprzedza, iż w czasie dokonywania wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub wybranych funkcjonalności Serwisu może być wyłączony lub ograniczony.
16. Zgłoszenia naruszeń należy przesyłać na adres e-mail Administratora. Zgłoszenie naruszenia Regulaminu lub prawa jest rozpatrywane, niezwłocznie po otrzymaniu przez Administratora wiarygodnej informacji o naruszeniu. 
17. Administrator może poprosić zgłaszającego o przekazanie dodatkowych informacji, które umożliwią mu zapewnienie właściwej reakcji. 
18. Administrator powiadomiony o naruszeniu niniejszego Regulaminu, w szczególności o pojawieniu się w Serwisie treści naruszających Regulamin lub obowiązujące prawo, może zablokować dostęp do treści, co do którego zgłoszono naruszenie, do czasu rozpatrzenia zgłoszonego naruszenia. 
19. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać Administratorowi drogą pocztową na podany wyżej adres korespondencyjny lub adres email. Reklamacja powinna zawierać zwięzłe przedstawienie problemu. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Administrator może zwrócić się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
20. Właścicielem praw do domeny, Serwisu, jego nazwy, layoutu jest Administrator. Treści lub materiały umieszczone w ramach Serwisu przez Administratora udostępniane są Użytkownikom wyłącznie na osobisty użytek prywatny. Jakiekolwiek nieprywatne zwielokrotnianie, korzystanie lub publiczne rozpowszechnianie lub udostępnianie treści Serwisu wymaga wyraźnej zgody Administratora.
21. W Serwisie mogą znajdować się materiały przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób z wykształceniem medycznym lub farmaceutycznym, w szczególności lekarzy i farmaceutów. Korzystanie z Serwisu w tym zakresie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
22. Niniejszy Regulamin, w aktualnej wersji jest dostępny w Serwisie w sposób pozwalający na jego odczytanie i utrwalanie. 
23. Administrator uprawniony jest do zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi korzystającemu z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.