Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies (dalej: „Polityka”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników w serwisie internetowym (dalej: „Serwis”). Polityka określa również zasady wykorzystywania plików cookies w Serwisie.
Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jego użytkownicy (dalej: „Użytkownicy”) zobowiązani są do zapoznania się z postanowieniami Polityki i jej akceptacji.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników jest IQVIA Technology Solutions Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-672, ul. Domaniewska 48, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS za nr KRS 0000264899, NIP: 527-25-22-896, Regon 140714136 (dalej: „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez formę pisemną – na adres wskazany powyżej lub elektroniczną − na adres e-mail: onekeyPL@iqvia.com

II. Przepisy mające zastosowanie

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
Pr. Tel. – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
Ustawa o rachunkowości – ustawa z 29 września 2004 r. o rachunkowości;
Kodeks Cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

III. Przetwarzanie Danych

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników (dalej: „Dane”), które są niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w celu świadczenia usług w ramach Serwisu.

2. Użytkownik udostępnia dobrowolnie przetwarzane przez Administratora Dane w trakcie logowania lub rejestracji w Serwisie. Niepodanie Danych wymaganych w procesie logowania lub rejestracji uniemożliwia korzystanie z Serwisu lub określonych jego funkcjonalności. 

3. Dane przetwarzane są na podstawie zgody udzielanej przez Użytkownika podczas procesu logowania lub rejestracji lub ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług.

4. Administrator zapewnia ochronę Danych przed dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem przez osobę nieuprawnioną oraz przetwarzaniem z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Administrator stosuje w tym celu środki organizacyjne i techniczne zgodnie z obowiązującymi standardami.

IV. Cele przetwarzania Danych

Administrator może zbierać Dane w następujących celach:
− kontaktu z Użytkownikami na życzenie Użytkownika (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 172 Pr. Tel w zw. z art. 10 ust. 2 UŚUDE);
− wysyłki newsletterów i innych materiałów na temat produktów i usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest marketing bezpośredni) w zw. z art. 172 Pr. Tel w zw. z art. 10 ust. 2 UŚUDE); Użytkownik, który zapisał się na newsletter, może w każdym momencie zażądać zaprzestania jego otrzymywania;
− zapewniania dostępu do Serwisu – w tym celu Administrator wykorzystuje pliki cookies, o czym mowa poniżej;
− kontaktu e-mailowego w celach związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
− odpowiedzi na zadane pytania;
− przekazywanie materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych, związanych z produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi;
− raportowanie przypadków działań niepożądanych, reklamacji oraz prowadzenie innych działań w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii;
− analizowania aktywności Użytkowników związanej z wykorzystaniem Serwisu;

V. Zakres przetwarzanych Danych

Administrator przetwarza następujące Dane osobowe Użytkowników:
− Imię i nazwisko;
− adres email;
− dane identyfikacyjne: numer Prawa Wykonywania Zawodu;
− adres
− numer telefonu
Administrator może kontaktować się z Użytkownikami poprzez wiadomości e-mail, jeżeli Użytkownicy podadzą swoje adresy e-mail oraz wyrażą zgodę na ich wykorzystanie. 

Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia usług przez Administratora oraz do przesyłania informacji o produktach i usługach Administratora lub innego kontaktu ze strony Administratora w przypadku wyrażenia takiej zgody.

VI. Okres przechowywania Danych

Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przechowywane są przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego. Pozostałe dane przechowywane są przez czas niezbędny dla Administratora do dokonania określonej czynności, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wysyłki newslettera lub innego kontaktu ze strony Administratora będzie miało miejsce do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą wiadomości e-mail. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane Użytkownika są usuwane lub poddawane anonimizacji.

VII. Prawa Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych oraz sprostowania treści Danych. Użytkownik ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Danych.
2. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych w przypadku wypowiedzenia Umowy lub jej rozwiązania, a także w innych przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
3. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Użytkownik naruszył regulamin Serwisu, bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeśli upoważniają lub zobowiązują go do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4. W celu zrealizowania swoich praw Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem poprzez formularz kontaktowy lub korespondencyjnie na adres Administratora.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Powierzanie i udostępnianie danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych użytkowników Serwisu mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

IX. Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w Serwisie.
2. Pliki cookies stanowią niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu informatycznym, z którego korzysta Użytkownik podczas przeglądania zawartości Serwisu, stosowane w celu zapewnienia poprawności działania oraz optymalnego wykorzystania funkcjonalności Serwisu.
3. Informacje zbierane przy pomocy cookies pozwalają także dostosowywać korzystanie z Serwisu do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, utrzymywać sesję Użytkownika w Serwisie po zalogowaniu, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu w celu ulepszania struktury oraz zawartości Serwisu.
4. Wykorzystywane w ramach Serwisu pliki cookies dzielą się na stałe i sesyjne. Pliki cookies stałe są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu przez czas określony w ramach ich własnych parametrów lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które są usuwane automatycznie po wylogowaniu się przez Użytkownika z Serwisu lub po zamknięciu jego przeglądarki internetowej.
5. Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies:
a. niezbędne – pliki te są konieczne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów;
b. funkcjonalne – pliki te zapewniają dostęp do konkretnych funkcjonalności działających w ramach Serwisu, które w przypadku ich dezaktywacji mogą być ograniczone, umożliwiają one również zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu;
c. wydajnościowe – pliki te służą do gromadzenia informacji na temat sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu i są one wykorzystywane do usprawnienia ich funkcjonowania, a także ułatwienia korzystania z Serwisu przez Użytkowników, bez gromadzenia informacji umożliwiających ich identyfikację;
d. reklamowe – pliki te wykorzystywane są do badania zainteresowania reklamami wyświetlanymi w Serwisie ze strony jego Użytkowników i gromadzeniem danych w tym zakresie, które mogą być następnie wykorzystane w celu dostosowania treści materiałów reklamowych do preferencji Użytkowników.
6. Każdy Użytkownik Serwisu może zarządzać plikami cookies poprzez właściwą konfigurację ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zmiana ustawień przeglądarki internetowej jest dostępna z reguły w zakładce „opcje”, „opcje internetowe” lub podobnej, w zależności od rodzaju wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
7. Użytkownik posiada także możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies. Zabieg ten może jednak spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub jego wybranych funkcji.
8. Zmian ustawień przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików cookies Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym momencie.
9. Wszelkie pytania związane z Polityką Użytkownik powinien kierować poprzez formularz kontaktowy lub listownie na adres Administratora.
10.Dla celów statystycznych Serwis korzysta z usług, która umożliwiają zbieranie i przechowywanie danych dotyczących działań użytkowników korzystających z Serwisu.

X. Postanowienia końcowe

1. Administrator jest uprawniony do przetwarzania informacji charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Administrator jest też w posiadaniu informacji zawartych w logach dostępowych, w szczególności adresów IP Użytkowników, zbieranych podczas połączeń internetowych, które mogą być wykorzystywane w celach technicznych oraz statystycznych.
2. Informuje się Użytkowników Serwisu, że strony www, na które Użytkownik będzie wchodził poprzez linki zamieszczone na stronie Serwisu mogą posiadać inne zasady prywatności niż określone w niniejszej Polityce. Po odesłaniu na inną stronę www, Użytkownik powinien zapoznać się z obowiązującymi tam zasadami prywatności. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności na innych niż Serwis stronach www, na które będzie wchodził Użytkownik.
3. Niniejsza Polityka dostępna jest na stronie Serwisu oraz, w wersji papierowej, w siedzibie Administratora.
4. Zmiany do Polityki związane np. ze zmianami obowiązujących regulacji prawnych lub rozwojem stosowanych technologii, mogą być wprowadzone w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu Serwisu.